PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK + Praktikum

  • Trainers
  • Purnawansyah, S.Kom, M.Kom - |
  • Huzain Azis, S.Kom, M.Cs. - |
  • Harlinda L. MH., S.Kom.,M.M.,M.Kom.,Hj. - |
  • Mardiyyah - |

Course Information

Coaches

Purnawansyah, S.Kom, M.Kom -

Purnawansyah, S.Kom, M.Kom -

Huzain Azis, S.Kom, M.Cs. -

Huzain Azis, S.Kom, M.Cs. -

Harlinda L. MH., S.Kom.,M.M.,M.Kom.,Hj. -

Harlinda L. MH., S.Kom.,M.M.,M.Kom.,Hj. -

Mardiyyah -

Mardiyyah -